Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Коучинг
Дефиниция
Коучингът е изкуството да създаваш – с помощта на беседи и поведение. Консултантът-коуч подготвя за клиента подходящата среда, в която да се движи и да успява да реализира желаните цели - и то така, че постигнатите разултати да му носят удовлетворение.

Коучингът е индивидуално ориентирано към целия живот като цяло консултиране: Разискват се проблеми, цели и представи;  изясняват се наличните ресурси, с които клиентът разполага; изготвят се стратегии за тяхното осъществяване и се тренират преди тяхното изпълнение.
 
Коучингът е изкуството да съдействаш - да се повиши резултатността, обучението и развитието на друг човек.

Коучингът е разделение на взаимоотношенията с другите на подгрупи, което подпомага клиента да постиге изключителна резултатност в своя живот, кариера, бизнес, в обществените дела. Посредством коучинга клиентът разширява своя кръгозор, ефективност и качество на живот.


Според областите на прилагане коучингът се дели на три основни категории:
 • кариерен коучинг,
 • бизнес коучинг и
 • коучинг на личностното развитие.

Според участниците в коучинга се различават: индивидуален и корпоративен ( групов ) коучинг:
 • Коуч – това е специалистът, който провежда коучинга,
 • Клиент – това е човек или организация, търсещи услугите на консултанта-коуч.

Коучингът представя най-разнообразни нива на комуникация, на общуване; чрез него се определя значението на ролите в различните сфери на живота на клиента, както и на водещите мотиви и представи, които го ръководят в действията му; разкриват се изопачени представи и модели насадени в мисленето му от миналото. С подкрепата на консултанта-коуч се създават нови, които се тренират и при нужда се прилагат в действие.

Коучингът се провежда по поръчка на клиента – в тези области от живота, в които той среща затруднения:
 • в различните видове на общуване – в личен и професиоанален план,
 • способности, таланти, умения,
 • вяра, убеждения, собствен мироглед,
 • лична идентичност и самооценка,
 • социални роли и положение в обществото,
 • религия, вяра, вероизповедание,
 • ценностна система и възпитанието,
 • произход на семейството,
 • семейни и фамилни взаимоотночения,
 • цели, стремежи, мечти,
 • професионално развитие и други
 
Коучингът е професионално консултиране, придружаване и подкрепяне от хора-експерти с лидерски качества и професионален опит. Главната цел на срещите с консултанта-коуч са индивидуалното или колективно обучение за постигане на успешни промени там, където клиентът желае да постигне такива.

Посредством оптимизирането на човешкия потенциал за творчество и развитие коучингът съдейства и подпомага за овладяването и преодоляването на причините, спъващи изпълнението на целите – на отделния човек или фирмена организация. По своята същност коучингът е комбинация от индивидуално подпомагане и обучение - как да се използват ресурсите, с които всеки човек и всяка фирмена организация разполага, за да постигне желания успех.
 
Коучингът улеснява разпознаването на проблемите и причините, които ги пораждат и подпомага тяхната идентификация - като средство за тяхното разрешаване. Клиентът се учи в този процес как сам да ги разпознава и овладява, как да комуникира по-добре с останалите и да постига добри резултати в желаната посока.

Основно качество на професионалния коучинг е поощряване възприятието и развитието на собствените качества и рефлекси, които всеки човек притежава и използва във взаимоотношенията и общуването си с другите.
 
Какво е коучинг?
Коучингът е  и си остава един универсален инструмент, който подпомага еднакво добре разрешаването на проблемите и в личен, и в професионален план. Консултантът-коуч има универсална роля - той оказва подкрепа и съдействие на клиента посредством техниките и методиките на този вид консултиране.

Целият живот на човека е един непрекъсващ коучинг-процес. Подсъзнанието на човека разработва програми, които той прилага на практика в живота. Човек е винаги в състояние на вътрешен диалог със самия себе си. По този начин разбира какво трябва да направи, как да постъпва в различните житейски ситуации. Твърде малко импулси отвън влияят на човекото подсъзнание и твърде силнен е Аз-ът, който е в постоянна конкуренция с влиянието на външния за личността свят.
 
Много хора не успяват да реализират мечтите и желанията си, и когато влязат в напреднала възраст им се струва, че не са успели да изживеят живота си така, както са искали. Това няма нищо общо с материалното богатство, с произхода на семейството или със социалния статус в обществото. Основното е:
 • как е успяла личността да се развие през тези години живот,
 • как е развила талантите и качествата, които е притежавала,
 • какви чувства е изпитвала,
 • как се е справяла във взаимоотношенията си с дугите хора,
 • как е използвала ресурсите, с които е разполагала, за да реализира стремежите си.  
Коучингът е съвкупност от техники и умения, които помагат клиентите (най-често висши мениджъри) сами да стигнат до решенията, които са им необходими.Това е силно индивидуализиран подход, който специалистите определят като най-висшата форма на въздействие върху хората. Той е особено ефективен в динамична среда на непрекъснати промени, както и при работа под силен стрес. Областите, в които се работи, обаче са разнообразни и не се ограничават единствено с професионалното развитие. Той влиза и в по-личната сфера на своите клиенти и им помага да създадат баланс в живота си.

Коучингът съветване ли е?
Консултантът-коуч в никакъв случай не е конкретен специалист като например: адвокат, застрахователен агент, медицински работник и т.н. Коучът е специализиран помощник при определени моменти и състояния в живота на човека, когато той подпомага клиента как да подходи към проблема, който има, за чието разрешаване търси помощ и съдействие от коуча. Коучингът е процес, в който клиентът разбира как да използва собствените си ресурси, за да намери сам правилното решение за действие. Коучингът е подпомагане.

Коучингът тренировка ли е?
Консултантът-коуч подпомага клиента в процеса на работа как да определя силните и слабите страни на личността си, с кои да се преборва и да намалява тяхното влияние в живота си, и в същото време - как да използват силните си страни, за да се справят успешно с целите, които си поставят – за която и да е сфера от живота. В този смисъл консултантът-коуч е личен треньор за клиента.

Коучингът е интерактивен, центриран към личността на клиента подпомагащ го процес, който може да обхваща както личния, така и професиоанлния му живот, от една страна, и от друга – коучингът подпомага фирмени организации и висши управленски ръководители в различни сфери на дейността им, в управлението на персонала, в разрешаването на конфликти и други. Интерактивен означава, че коучингът не е услуга към клиента – консултантът-коуч и клиентът са равнопоставени в дадената ситуация, която се разисква и за която се търси решението за успешното й разрешаване и въвеждане в действие. Клиентът не е освободен от отговорност за това, как и до каква степен ще успее да постигне желания резултат.

Коучингът е индивидуален процес на консултиране. Консултантът-коуч не предлага готови директни решения на проблемите – той подпомага клиента по време на целия процес на консултиране, като го насочва как да намери сам правилното решение, от което се нуждае. Коучингът се занимава с индивидуалните потребности на клиента.

Коучингът се базира на основата на взаимното доверие между консултант-коуч и клиент. То е доброволно проявено и е важен фактор за постигане на добри резултати в съвместния процес на консултиране. Консултантът-коуч гарантира дискретност и поверителност на информацията, изразена в този процес. Само при това условие може да бъдат постигнати добри резултати. Коучът трябва да е в състояние по време на процеса на консултиране да може да изгради необходимите връзки с различни хора от обкръжението на клиента, които са от ключово значение за разрешаването на казуса на клиента.

Коучингът се стреми да засили рефлексите на личността – нейните възприятия, самосъзнание, отговорност, за да може клиентът да прозре и осъзнае как точно би могъл да се противопостави на недостатъците си, как да ги превъзмогне, как да създаде нови отправни точки на поведение и взаимоотношения, за които преди дори и не е подозирал, че е възможно да има. Това дава възможност на клиента да оформи нови печеливши стратегии на поведение водещи до желаните успехи.
 
Консултантът-коуч разяснява на клиента кои интервенции и методи ще приложи в процеса на консултиране, как ще протече самият процес и какво клиентът би следвало да вземе под внимание след приключване на консултирането. Работната концепция на консултанта-коуч се определя винаги индивидуално и клиентът трябва да е съгласен с нея, след като му бъде разяснена. В противен случай той не би разбрал как точно ще протече процесът на консултиране и е възможно да остане недоволен от постигнатите резултати. Работният процес се състои от договорени между клиента и консултанта-коуч брой сесии(срещи) всяка с времетране от 60 минути, за което двете страни подписват договор. Една от клаузите в него е конфиденциалност на поверената информация.

Коучингът е ориентиран освен към определена личност като индивидуалност и към дефинирана група от клиенти – с ръководни длъжности, с мениджърски отговорности, служители в отдел и други. Консултантът-коуч не е профилиран фирмен консултант. Той се занимава с определена зададена цел, за чието успешно изпълнение е потърсен да съдейства.

Към кого е насочен коучингът?
 • Към хората, които наистина искат и се стремят да променят живота си или нещо в него,
 • Към тези служители във фирми и предприятия, които искат да се орентитрат в нова посока на професионално развитие,
 • Към тези фирмени ръководители, на които са делегирани нови отговорности и проекти за изпълнение,
 • Към тези служители и фирмени ръководители, които са поставени в конфликтна ситуация и търсят начини на разрешение,
 • Към тези фирми и предприятия, които биха желали да повишат ефективността на дейността си или желаят да се преструктурират,
 • Към тези хора, които желаят да започнат самостоятелен бизнес,
 • Към тези хора, които имат проблеми с общуването, които се намират в процес на промяна в различни сфери от живота.

Теми в индивидуалния коучинг
 • анализи на ситуазии в професионалния и индивидуалния живот на клиента,
 • подобряване на самооценката на клинта за самия себе си,
 • разрешаване на конфликти и конфликтни ситуации,
 • подобряване и промяна на взаимоотношенията с близките, на работното място, с колегите, с началниците и други; разработване на ръководни стратегии на поведение,
 • разработване на стратегии за проедоляване на влиянието на стресав ежедневието,
 • разработване на стратегии за управление на лични кризи и неочаквани удари – нападения, загуба на близък човек, наближаваща старост и други

Постигане на целите и ползи за клиента / фирмената организация
 • В началото на всеки коучинг процес най-често клиентът задава въпроса, дали той наистина може да му помогне да разреши проблема или да постигне целта, за които търси консултация.
 • Да, коучингът помага. Но – хората, които страдат от зависимости ( алкохол, дрога, психични разстройства ) не биха могли да разчитат на коучинга, че той ще им помогне да се справят с тези си проблеми.
 • Още на първата среща се обсъждат проблемите и целите, с които клиентът отива при консултанта-коуч за подпомагане и разрешаване. Конкретизират се критериите и начините за постигане на желаната цел. В процеса на работа се използват знанията и компетентностите на клиента, прилагат се ментални подходи и техники на въздействие върху клиента, посредством които той се освобождава от блокади и задръжки за възприятие на обкръжаващата среда.
 • Ползите за клиента / фирмената организация се постигат в рамките на 5 до 10 сесии от по 60 минути, които се договарят между двете страни в зависимост от целта / проблема, поставени за обсъждане и разрешаване в съвместния процес. В случай на необходимост – по желание на клиента се провеждат допълнителни сесии, за които се сключва нов договор.
Полза от коучинга фирмените организации виждат в:
 • бподобряване на колективната работа в екип / отделите,
 • повишаване на мотивацията на екипа служители,
 • засилване генерирането на нови идеи за развитие в различни области на  дейността на организацията,
 • намаляване на текучеството на кадри,
 • намаляване на заболеваемостта сред служителите,
 • повишаване на работоспособността, удовлетвореността, конкурентноспособността и други.
Много често клиентите постигат следните цели:
 • по-добро самовглъбяване и вслушване във вътрешния глас – гласът на АЗ-а,
 • повишаване на печалбите на самостоятелно работещите – на свободна практика,
 • преодоляване на проблемите за свободната комуникация с близки, с роднини, с колеги, началници, висшестоящи,
 • разрешаване на дългогодишни тежки конфликтни взаимоотношения, постигане вътрешна удовлетвореност от себе си и начина си живот,
 • намиране на хармония и уравновесеност на личността,
 • подобряване на постигнатите резултати в работата и в личния живот и други.
 
Осъществяване на контакт между консултант-коуч и клиент
 • по телефон или по е-майл,
 • уточняване по телефона на мотивите на клиента за консултиране,
 • уговаряне на точна дата и час за начало и място на консултирането,

на първата среща се уточняват:

брой посещения (всички сесии са по 60 минути строго регламентирани), честота на сесиите ( всеки ден, през ден, два-три пъти в седмицата),

място на провеждане на срещите,

начин на заплащане на услугите на консултанта-коуч,

подписване на договор между двете страни за осъществената услуга